Ordinace VPL s.r.o.
MUDr. Josef Melezínek

 

Pracovnělékařské služby v novém zákoně o specifických zdravotních službách od 1. 4. 2012

Závodní péče se již nejmenuje závodní péče, ale pracovnělékařské služby. Ale není to zdaleka jediná změna v této oblasti. Asi nejpodstatnější změnou je to, že s výjimkou péče u nemocí z povolání je veškerá pracovnělékařská péče vyjmuta ze zdravotního pojištění. Týká se to rovněž jakýchkoli odborných či laboratorních vyšetření (často jsou jako podmínka nastaveny orgánem ochrany veřejného zdraví – hygiena – v rámci rozhodnutí o kategorizaci prací). I tato další vyšetření, která jsou podkladem pro posouzení způsobilosti či nezpůsobilosti k práci nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Závodní péče tedy není od 1. 4. 2012 hrazena ze zdravotního pojištění. Veškerou pracovnělékařskou péči hradí zaměstnavatelé, výjimkou jsou prohlídky vstupní (tehdy se ještě o zaměstnance nejedná), kde může hradit i (budoucí) zaměstnanec.

Dle zákona platí, že poskytovatelem pracovnělékařských služeb může být poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Tedy všeobecný praktický lékař je plně kvalifikován tyto služby poskytovat.

Nové povinnosti platí od 1. 4. 2013.

Jaké musí mít lékař provádějící prohlídku podklady a jaký má být jeho postup?

Podkladem pro posouzení způsobilosti musí být v první řadě informace od zaměstnavatele obsahující údaje o druhu práce, riziku, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.

Tedy lékař, který posouzení provedl a vyhotovil posudek by podle mne měl mít ve své dokumentaci tři doklady:

 1. žádost zaměstnavatele s popisem práce (viz. výše)
 2. výpis od registrujícího lékaře
 3. svůj posudek

Rovněž by měl být schopen prokázat, kdy a komu byl posudek doručen. Tedy musí být vyhotoveny každopádně tři originály posudku, kdy jeden je doručen zaměstnavateli, druhý zaměstnanci a třetí si ponechá lékař ve své dokumentaci.

Jak má posudek vypadat, co musí obsahovat?

Ač doposud nebyla vydána prováděcí vyhláška upravujícího náležitosti posudku pro účely pracovnělékařské péče, domnívám se (a to s odkazem na dosavadní legislativu i na novou vyhlášku o zdravotnické dokumentaci), že tento posudek musí obsahovat následující:

 • identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození
 • identifikační údaje zaměstnavatele – název, adresu, identifikační číslo
 • identifikační údaje poskytovatele, který posudek vydal (název, adresa, IČ)
 • razítko, podpis a jméno a příjmení lékaře, který posudek podepsal
 • údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, a případných rizicích
 • posudkový závěr (tedy způsobilý, nezpůsobilý, způsobilý s omezením)
 • poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání (tedy, uvedení, že proti posudku se lze odvolat ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení k poskytovateli, který jej vydal)
 • datum vydání posudku

Poskytovatel (lékař) plně odpovídá za to, že vydá řádný posudek se všemi náležitostmi dle zákona (a na základě potřebných podkladů).

1. 4. 2013 platí zákon 373/2011 bez výjimek Zákon 373/2011 platný od 1. 4. 2013

Jde především o povinnosti zaměstnavatelů a praktických lékařů. Povinnost písemné smlouvy – podle zákona ,usí mít zaměstnavatel uzavřenu písemnou smlouvu (nebo více smluv) na poskytování pracovnělékařských služeb či jejich části (třeba prohlídky) pro kategorie prací 2 a více. Písemná smlouva není vyžadována pouze pro kategorii rizika jedna, při provedení prohlídky registrujícím lékařem.